Home

Bijlage

Ongewijzigde programmameldingen

In deze bijlage nemen we de programmameldingen op die niet zijn gewijzigd ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor.

Programma Bestuur en Organisatie
Beveiliging iRvN
Binnen iRvN bestaat veel aandacht voor (informatie)beveiliging, die zoals bekend vanuit jaarlijkse IT-audit blijvend aandacht vraagt. iRvN heeft samen met de regiogemeenten de ambitie om de weerbaarheid verder te verhogen ten aanzien van cybercriminaliteit omdat deze zich steeds weer in nieuwe vormen en technieken ontwikkelt. De iRvN heeft laten onderzoeken hoe zij van de huidige situatie naar een steviger weerbaarheidsniveau kan blijven groeien op dit gebied. IRvN heeft mede op basis van advisering door tactische en strategische regionale i-overleg gen geadviseerd om een bepaalde variant uit te gaan voeren. Hierbij hoort een stevige investering met jaarlijkse verhoging van de exploitatiekosten. Deze investering start in 2022 en groeit uiteindelijk tot totaal € 885.500 per jaar vanaf 2025. Door het regionale i-overleg is aangegeven dat dit onvermijdelijk en onuitstelbaar is en als zodanig voorgelegd aan de portefeuillehouders (PFO) ICT. De verwachte additionele bijdrage (exploitatiekosten) voor gemeente Nijmegen is in 2022 € 163.000.

Accountantskosten
Op basis van het contract wat de gemeente met de accountant heeft gesloten kan er meerwerk in rekening gebracht worden. De laatste 3 jaar heeft er steeds meerwerk plaatsgevonden dat leidt tot een overschrijding van ongeveer € 140.000 per jaar. Een aantal posten die de oorzaak zijn van het meerwerk op de accountantskosten zijn: grondexploitaties binnenstedelijke projecten (o.a. Winkelsteeg en Stationsgebied), toename aantal Sisa-regelingen (van 9 naar ruim 40), Waalfront en het niet kunnen steunen op IT.  Hierdoor ontstaat er een tekort op het budget.

Programma Bereikbaarheid
Baggeren Havens
In 2021 heeft uw raad een investeringskrediet toegekend van 1,1 miljoen euro voor het baggeren van de havens. Volgens de verslaggevingsvoorschriften betreft dit echter geen investering maar gaat het om onderhoudskosten. Het krediet voor het baggeren havens is bij de 1e Voortgangsmonitor 2021 vrijgevallen. Daarbij is toen opgemerkt dat het onderhoudsbudget zou worden meegenomen bij de oplading van de Stadsbegroting 2022.  Dit is niet gebeurd zodat het nu noodzakelijk is om dat alsnog te doen.  Deze melding is verwerkt in de begroting bij de 1e Voortgangsmonitor.

Maatregelen Waalstrand Veur Lent en Snelbinder
Door het toegenomen gebruik van de Waalstrandjes ontstaan er problemen bij het stallen van fietsen op de Snelbinder.
Dit leidt steeds meer tot onveilige situaties. Daarom hebben we een aantal maatregelen moeten nemen zoals
het aanbrengen van borden en aanpassingen aan de trap van de Snelbinder, herstel van niet verhaalbare schades, het plaatsen van toiletunits en deze beplakken met folie zodat ze opgaan in het landschap, het plaatsen van toilet-aanduidingen. Verder het schoonmaken, onderhouden en weghalen van toiletten bij hoog water en tot slot de inzet van beheerders. Dit betekent voor 2022 een verwacht tekort van € 230.000.

Stijging energiekosten
Door de toegenomen prijsstijgingen voor energie verwachten we een overschrijding op de budgetten van € 6 ton.
Dit betreft de energiekosten voor het beheer in de openbare ruimte, de gemeentelijke panden, sport- en wijkaccommodaties en parkeerfaciliteiten.

Programma Wonen en Stedelijke ontwikkeling
Kamerverhuur
In 2021 zijn handhavingszaken voor kamerverhuur tijdelijk stopgezet in verband met gerechtelijke procedures. Hierdoor is het daarvoor bestemde budget van € 2 ton niet aangewend. We hebben geen gebruik kunnen maken van de mogelijkheid om via budgetoverheveling het budget naar 2022 over te zetten.  Dit jaar zullen de zaken worden opgepakt door de ODRN en daarvoor brengen zij € 2 ton in rekening.

Commissie beeldkwaliteit
Ontwikkelingen in de stad leiden tot steeds meer aanvragen bij de commissie beeldkwaliteit. Dit leidt tot extra inzet van de ambtelijke ondersteuning. De beschikbare budgetten zijn daarmee ontoereikend. We verwachten een overschrijding van € 150.000.

Programma Openbare ruimte
Tekort inhuur wijkspeeltuinen en kinderboerderijen
De  begroting is gebaseerd op  de inzet van medewerkers van het Werkbedrijf.  Hier hoort een lagere loonsom bij. De inzet is onder druk komen te staan doordat er onvoldoende medewerkers van het Werkbedrijf (WSW) beschikbaar zijn.  In de praktijk leidt dit tot minder inzet van medewerkers van het Werkbedrijf. Om het tekort aan personeel op te vangen, huren we personeel in. De kosten hiervoor zijn aanzienlijk hoger.

Luchtkwaliteit Nijmegen West
We maken kosten voor extra inzet (inhuur projectleider, omgevingsmanagement en juridisch advies) op het onderdeel luchtkwaliteit Nijmegen West. Wij verwachten een tekort van circa € 200.000.

Geiten- en schapenweitje kinderboerderij Kobus
Er zijn problemen met het geiten- en schapenweitje op de kinderboerderij Kobus. Door de ligging op een helling, spoelt de weidegrond eenvoudig weg. Dit leidt tot een drassige bodem hetgeen gezondheidsklachten bij de dieren veroorzaakt.
We moeten een aantal maatregelen nemen om dit probleem op te lossen: de weides moeten opnieuw worden ingezaaid, een hekwerk om steeds een deel van de weide te laten herstellen. Daarnaast een grote schuilstal en een verhard plateau waarop de dieren kunnen staan. Voor uitvoering van dit maatregelenpakket is € 50.000 nodig.

Programma Sport
(Onderzoeks)kosten tribune NEC-stadion
Het instorten van een deel van de tribune in het NEC-stadion heeft geleid tot niet-geraamde onderzoekskosten.

Bijstelling huur NEC-stadion
De huur voor het gebruik van het NEC-stadion is onlangs herberekend. Dat leidt voor 2022 tot een lagere huur.
De huur wordt gebaseerd op de lasten, die in 2022 met name vanwege de lagere rente, lager zijn bepaald.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 16:35:09 met de export van 11/15/2022 15:38:33