Home

Inleiding en voorstel

Voorstel

Samenvatting
Het blijven roerige tijden voor de gemeente Nijmegen. We ondervinden – hoofdzakelijk indirect- nog steeds gevolgen van de oorlog in de Oekraïne. De economische sancties op Rusland hebben ook grote impact op onze inwoners, instellingen  en ondernemers in de stad.  Er is sprake van een stijgende inflatie, boodschappen worden duurder en veel mensen kunnen de energierekening niet meer betalen. Vooruitlopend op de actualisatie van de planexploitaties constateren we dat afgesproken parameters achterhaald zijn door de markt als gevolg van de toegenomen indexering en energiekosten. We verwachten hiervan een negatief financieel effect op het financieel resultaat van de waardering van de gebiedsontwikkelingen in Nijmegen. Bij de Voortgangsrapportage Grote Projecten en de Stadsrekening zullen wij u hiervoor nader informeren en zonodig nadere voorstellen doen, zodat de laatste inzichten verwerkt kunnen worden. Hierin zal ook het nadelige effect in beeld worden gebracht van het niet bebouwen van het Stadseiland Veur Lent.

Vanwege de hoge energieprijzen en de problemen die daardoor ontstaan voor inwoners, instellingen en bedrijven is in oktober een crisisteam gestart. Na het in beeld brengen van de problematiek is gewerkt aan een aantal tijdelijke extra interventies (tot 31 maart 2023). Op 1 november hebben wij deze, onder voorwaarde van vaststelling van de begrotingswijziging door uw raad, vastgesteld. Het gaat om zes interventies, variërend van een noodfonds voor inwoners en instellingen tot het openstellen en benutten van openbare gebouwen voor verwarming, ontmoeting en een kop koffie. In het voorstel gaan we uit van benodigd budget van 5 miljoen euro. Het doel is om Nijmegen de winter door te helpen, dus het crisisteam is snel overgegaan op implementatie. We informeren uw raad in de Stadsrekening en 1e Voortgangsmonitor 2023 over de (financiële) voortgang.

Tegen deze achtergrond helpt het, hoewel niet voorzien, dat wij een positief financieel resultaat van 25,1 miljoen euro verwachten.  Om het resultaat goed te kunnen duiden geven we in deze Voortgangsmonitor eerst een beeld van de verwachte ontwikkeling van de algemene middelen. De toename van het resultaat wordt grotendeels veroorzaakt door toevoegingen van het gemeentefonds aan de algemene middelen op grond van de septembercirculaire 2021 en de mei- en septembercirculaire 2022, totaal 20,4 miljoen euro.  In de brieven over de mei- en septembercirculaire 2022 is uw raad hierover geïnformeerd.

Vervolgens geven we bij een aantal programma’s een beeld van specifieke ontwikkelingen. Die tellen op tot een nadeel van 3,0 miljoen euro, dat is een daling ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor. Deze meldingen leiden niet tot een aanpassing van de begroting. Voor de onderdelen waarvoor het wel noodzakelijk is de begroting aan te passen vermelden we die in het hoofdstuk 'Meldingen waarvoor een besluit nodig is'.
Voorts blijft de krapte op de arbeidsmarkt en de druk op de uitvoeringskosten een opletter van formaat bij het verder realiseren van hetgeen is voorgenomen en afgesproken.

Tot slot vragen we aan uw raad goedkeuring te geven aan een aantal begrotingsaanpassingen, omdat daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Ten aanzien van de investeringen besteden we aandacht aan effecten die voornamelijk financieel-administratief van aard zijn.

We sluiten deze monitor af met een verzamelvoorstel. Daarin zijn alleen wijzigingen opgenomen die budget neutraal zijn, waaronder ook budgetoverhevelingen naar volgend jaar. In geval van budgetoverheveling is de uitvoering van beleid vertraagd of uitgesteld als gevolg van corona maar ook krapte op de arbeidsmarkt maakt de uitvoering lastiger.

De wijzigingen in het verzamelvoorstel betreffen beleidsarme begrotingsaanpassingen die vooral van belang zijn om de begrotingsuitvoering op orde te kunnen houden. Het vaststellen van deze aanpassingen is voorbehouden aan uw raad.

Voorstel

  1. De 2e Voortgangsmonitor 2022 vast te stellen.
  2. De begroting 2022 voor de meldingen zoals beschreven in de het hoofdstuk 'Meldingen waarvoor een besluit nodig is' aan te passen;
  3. De aanpassingen zoals beschreven in het hoofdstuk 'Investeringen' vast te stellen;
  4. De budget neutrale wijzigingen zoals opgenomen in het Verzamelvoorstel vast te stellen:
  5. Begrotingswijziging BW-01838 (Meldingen Voortgangsmonitor 2022), BW-01839 (Verzamelvoorstel) en BW-01840 (Investeringen) vast te stellen.
Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 16:35:09 met de export van 11/15/2022 15:38:33