Meldingen

Verwacht programmaresultaat

Verwacht programmaresultaat

Zoals in de inleiding is aangegeven gaan we uit van een voordelig resultaat van 25,1 miljoen euro.
In onderstaande tabel ziet u een samenvatting van waar de financiële effecten zich voordoen.

bedragen * € 1.000

1e Voortgangsmonitor
Verwachting 2022

2e Voortgangsmonitor
Verwachting 2022

.

Beginstand stadsbegroting 2022

181

181

Raadsvoorstel Eenmalige energietoeslag 2022  - mei'22

-3.400

-3.400

.

Ontwikkeling algemene middelen (programma financiën)

7.881

31.320

Programmameldingen

-4.630

-2.994

.

Verwacht resultaat

32

25.107

 
Het resultaat is hoofdzakelijk toe te schrijven aan de positieve ontwikkeling van de algemene middelen. In het verwacht resultaat is rekening gehouden met nog 9,1 miljoen euro te ontvangen middelen van het rijk, zoals aangekondigd in de septembercirculaire 2022 en opgenomen in het raadsvoorstel 'Overheveling middelen energietoeslag' dat in november aan uw raad is voorgelegd.

Leeswijzer
Hierna geven we een nadere toelichting op deze meldingen. We gaan eerst nader in op de ontwikkeling van de algemene middelen en de programmameldingen. In het deel daarna volgt informatie over de andere meldingen. We merken op dat van een aantal afwijkingen niet precies kan worden aangegeven hoe groot de afwijking zal zijn. In die gevallen is in de toelichtende tekst aangegeven van welke bandbreedte we zijn uitgegaan. Voor zover er geen afwijkingen worden gemeld, gaan we ervan uit dat de begroting op koers is.

Voor zover we voorstellen de begroting hierop aan te passen, geven we dat expliciet aan in de desbetreffende tabellen. Voor het volledige beeld van voorgestelde wijzigingen laten we deze aanpassingen ook zien in de tabel in het hoofdstuk dat daarop volgt: meldingen waarvoor een besluit nodig is. In dat hoofdstuk geven we ook een nadere toelichting op de mutaties vanuit het gemeentefonds, waarvan we voorstellen deze over te brengen naar het betreffende programma.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 16:35:09 met de export van 11/15/2022 15:38:33