Meldingen

Verzamelvoorstel

Verzamelvoorstel

In het verzamelvoorstel nemen we budget neutrale wijzigingen (geen saldo effect) mee die in hoofdzaak financieel-administratief van aard zijn. Bij deze wijzigingen mag géén sprake zijn van een beleidsmatige afweging of bestuurlijke keuze. Verschuivingen in uitvoeringskosten vallen hier ook onder en/of de uitwerking van eerdere besluitvorming door uw raad (bijvoorbeeld doorvoeren bezuinigingen, uitvoering van projecten). Onder deze aanpassingen vallen op basis van bovenstaande criteria ook:

 • In hoge mate boekhoudkundige aanpassingen;
 • Correctieboekingen: technische, budget neutrale aanpassingen van eerdere wijzigingen;
 • Wijzigingen die betrekking hebben op nieuwe geldstromen en voldoen aan bovenstaande criteria met verwijzing naar het beleidsstuk;
 • Wijzigingen die effect hebben op één of meerdere taakvelden en/of programma’s en voldoen aan bovenstaande criteria;
 • Actualisatie van onderhoudsreserves;
 • Actualisatie van bijdragen met budget neutraal effect waarbij de gemeente Nijmegen optreedt als centrumgemeente;
 • Actualisatie van rijks- en provinciale bijdragen of bijdragen van anderen waarvan het bestedingsdoel vastligt (hetzij vastgelegd door degene die de bijdrage verleent, hetzij door de gemeenteraad vastgelegd) voor zover niet meegenomen in de mei- en septembercirculaire (voorbeelden: op basis van een beschikking, zoals bestrijding extremisme of bestrijding onderwijsachterstanden);
 • Taakmutaties die uitwerking zijn van eerdere raadsbesluiten;
 • Budget neutrale bijstelling detachering bij derden én interne dienstverlening;
 • Budgetoverhevelingen naar het volgende begrotingsjaar. In de 2 e Voortgangsmonitor nemen we een totaaloverzicht op met de voorgestelde budgetoverhevelingen.

Alle wijzigingen worden voorzien van een korte inhoudelijke toelichting, zodat uw raad het belang van de aanpassing zelf af kan wegen. De wijzigingen verwerken we, voor zover van toepassing, meerjarig.

Budgetoverhevelingen

We stellen voor de volgende budgetten over te hevelen naar 2023. Na de tabel volgt per post een toelichting.

Bedragen x € 1.000

Programma

B-L

 2022

 2023

 2024

 2025

 2026

1. Erfgoedstrategie

Cultuur en cultureel erfgoed

150

-150

0

0

0

Financiën

B

0

150

0

0

0

-150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Blokhuismiddelen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

1.350

-650

-500

-200

0

Financiën

B

0

650

500

200

0

-1.350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Versterking wijkteams

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

534

-178

-178

-178

0

Financiën

B

0

178

178

178

0

-534

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Binnenstad

Economie en toerisme

220

-220

0

0

0

Financiën

B

0

220

0

0

0

-220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. Evenementen

Economie en toerisme

100

-100

0

0

0

Financiën

B

0

100

0

0

0

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. CITC

Economie en toerisme

317

-317

0

0

0

Financiën

B

0

317

0

0

0

-317

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. Verlengde Pleegzorg

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

100

-100

0

0

0

Financiën

B

0

100

0

0

0

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Jeugdwerkloosheid

Werk en Inkomen

1.361

-586

-554

-222

0

Financiën

B

0

586

554

222

0

-1.361

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Regionaal Mobiliteitsteam

Werk en Inkomen

143

-143

0

0

0

Financiën

B

0

143

0

0

0

-143

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. Schuldhulpverlening

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

471

-471

0

0

0

Financiën

B

0

471

0

0

0

-471

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11. Actieplan Dichterbij dan je denkt

Werk en Inkomen

398

-398

0

0

0

Financiën

B

0

398

0

0

0

-398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12. Actieplan Cultuur

Cultuur en cultureel erfgoed

4.446

-8.893

0

0

0

Financiën

B

0

4.446

0

0

0

-4.446

4.446

0

0

0

0

0

0

0

0

13. Inburgeringswet

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

975

-300

-300

-375

0

Financiën

B

0

300

300

375

0

-975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Pilot aardgasvrij Dukenburg

Openbare ruimte

800

-800

0

0

0

Financiën

B

0

800

0

0

0

-800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15. POK

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

543

-543

0

0

0

Financiën

B

0

543

0

0

0

-543

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16. NEBO

Openbare ruimte

155

-155

0

0

0

Financiën

B

0

155

0

0

0

-155

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17. Luchtkwaliteit

Openbare ruimte

100

-100

0

0

0

Financiën

B

0

100

0

0

0

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18. Energietoeslag

Werk en Inkomen

912

-912

0

0

0

Financiën

B

0

912

0

0

0

-912

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. Aardgasvrij

Openbare ruimte

450

-450

0

0

0

Financiën

B

0

450

0

0

0

-450

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20. Wet Open Overheid

Bestuur en organisatie

263

-263

0

0

0

Financiën

B

0

263

0

0

0

-263

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Erfgoedstrategie (€ 150.000)
Voor de implementatie van de Erfgoedstrategie Nijmegen 2020 zijn bij de Stadsbegroting 2021-2024 extra middelen aan de begroting toegevoegd. Door corona en doordat de werving lastiger bleek dan verwacht, hebben we pas in september 2021 kunnen starten met de erfgoedaanjagers en zijn ze effectief pas een jaar aan het werk. We hevelen budget over zodat zij alsnog een tweede jaar het erfgoedpublieksbereik in Nijmegen kunnen aanjagen. Door tijdelijke onderbezetting heeft ook het opstellen van het Masterplan Limes vertraging opgelopen.

2.  Blokhuismiddelen (€ 1.350.000)
De gemeenten in de regio Rijk van Nijmegen hebben via de meicirculaire middelen ontvangen om extra inzet en regie te kunnen voeren op het bestrijden van wachttijden van (regionaal) ingekochte specialistische jeugdzorg en voor de aanpak problematiek jeugdzorg. Het regionaal PFO heeft in 2021 ingestemd om de regionale uitvoering neer te leggen bij de gemeente Nijmegen.  Van de resterende regionale middelen 2022 stellen wij voor om een bedrag van € 1.350.000 over te hevelen naar 2023, 2024 en 2025, respectievelijk € 650.000, € 500.000 en € 200.000. Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor het regionale Jeugdprogramma.

3. Actielijn 4 Versterking ondersteuning wijkteams (€ 534.000)
Bij de 1e Voortgangsmonitor 2022 zijn de middelen voor actielijn 4 bij  het programma WWZ begroot.  Er is nu een uitgewerkt plan voor de uitvoering in de komende 4 jaar. De middelen zijn onder andere bedoeld voor versterking van bureau WMO A en een kwaliteitsimpuls voor de backoffice WMO. Om de uitvoering van dit plan te realiseren is het nodig om een gedeelte van het budget over te hevelen naar de volgende jaren.

4. Binnenstad (€ 220.000)
In het Actieplan Binnenstad zijn voor de actielijn ‘Levendige binnenstad’ middelen gelabeld voor projecten die vanwege corona nog niet zijn gerealiseerd. Het gaat om ‘straatmanagement en het gezamenlijk organiseren van evenementen’, ‘het versterken van de wintermaanden met evenementen’ en ‘het versterken van toerisme in de historische binnenstad’. De projecten zijn geïnitieerd door de stad zelf en staan inmiddels in de startblokken. We hevelen € 220.000 over naar 2023 zodat de externe initiators deze projecten in 2023 alsnog kunnen realiseren.

5. Evenementenbeleid (€ 100.000)
De MOJO-gelden 2022 worden door de betrokken evenementenorganisaties ingezet ten behoeve van evenementen in 2023. De in 2022 aangevraagde subsidies worden daardoor pas in 2023 uitgekeerd. Hiertoe hevelen we € 100.000 over naar 2023.

6. Chip Integration Technology Center (€ 317.000)
Aan het CITC verstrekken we een meerjarige subsidie (vanaf 2019) van totaal € 2 miljoen. In verband met een overeengekomen wijziging in het betalingsschema van de subsidie, hevelen we € 317.000 over naar 2023.

7. Verlengde Pleegzorg AMV’s (€ 100.000)
In de septembercirculaire 2022 zijn middelen € 218.750 beschikbaar gesteld voor verlengde pleegzorg alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). De kosten die wij hier voor maken vallen in 2022 en 2023. Daarom het verzoek om een gedeelte van dit budget over te hevelen naar 2023, onder voorbehoud van toevoeging van de middelen aan het programma WWZ.

8. Aanpak Jeugdwerkloosheid (€ 1.361.049)
Het doel is om met de Rijksmiddelen die we via de decentralisatie uitkering Crisisdienstverlening in 2020, 2021 en 2022 als centrumgemeente hebben ontvangen, in te zetten voor een structurele en regionale aanpak van het voorkomen van jeugdwerkloosheid en het versterken van jeugdwerkgelegenheid op de lange termijn.
De middelen die overgeheveld zijn naar het programma (€ 1.560.549) zijn in 2022 niet volledig ingezet, vanwege een late start van de programmamanager die de regionale aanpak moest opzetten. Daarnaast is er voor gekozen om niet in te zetten op quick-wins, maar juist zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande dienstverlening en deze te gaan versterken de komende jaren. Hier zijn in 2022 voorbereidingen voor getroffen. De middelen zijn nodig om een structurele aanpak te bewerkstelligen. Hiervoor is een programmamanager aangesteld, een regionale plan van aanpak opgesteld en is een meerjarenbegroting gemaakt. Wij verzoeken om de niet bestede middelen ad. € 1.361.049 over te hevelen naar de jaren 2023, 2024 en 2025 (2023: € 585.590; 2024: € 553.544 en 2025: € 221.915). Hiermee blijven de middelen beschikbaar voor het regionale uitvoeringsplan

9. Regionaal Mobiliteitsteam (€142.714)
Met de 2e voortgangsmonitor 2021 is een deel van de (Rijks)middelen overgeheveld naar het jaar 2022. Ook dit jaar is vanwege o.a. het voortijdig stoppen van de Kwartiermaker en het tegenvallend aantal aanmeldingen waardoor de doorontwikkeling langzamer is gegaan dan verwacht (dit is overigens ook een landelijk beeld), het begrote bedrag niet volledig besteed. Voor het jaar 2023 verwachten we dat er nog middelen beschikbaar moeten zijn om een vervolg te kunnen geven aan de uitvoering. Wij verzoeken derhalve om de niet bestede middelen over te hevelen naar het jaar 2023.

10. Schuldhulpverlening (€ 471.000)
Als onderdeel van het steun- en herstelpakket heeft het kabinet in de Septembercirculaire 2021 € 30 miljoen extra middelen beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk schuldenbeleid in 2022. Gericht op het bieden van snelle hulp en ondersteuning aan mensen die vanwege de crisis te maken krijgen met (dreigende) schulden- en armoedeproblematiek. Voor 2020 en 2021 zijn reeds middelen toegekend. De middelen van 2021 zijn in de 2e Voortgangsmonitor 2021 overgeheveld naar 2022 waardoor er dit jaar extra inzet en intensivering mogelijk was. Het budget dat het Rijk voor 2022 beschikbaar heeft gesteld (€ 471.000), is bij de 1e Voortgangsmonitor 2022 toegekend aan het programma. Het voorstel is de inzet van deze middelen met één jaar op te schuiven en in te zetten in 2023. We zetten in 2022 en verder in op continuering en borging van bestaande dienstverlening van de Financieel Expert in de Wijk (FEW), Bureau Schuldhulpverlening en betrokken maatschappelijke partners. In 2022 en verder wordt extra ingezet op vroeg signalering en dienstverlening in de wijk. Om continuïteit in dienstverlening te bieden en kwaliteit van de dienstverlening te behouden zijn in 2023 extra middelen nodig. Naar verwachting volgen in 2023 en verder extra Rijksmiddelen, maar de omvang hiervan is vooralsnog niet bekend.

11. Actieplan Dichterbij dan je denkt (€ 398.314)
Met de septembercirculaire 2022 heeft het Rijk voor het jaar 2022 middelen beschikbaar gesteld om op korte termijn de krappe arbeidsmarkt te benutten en mensen die nu langs de kant staan naar werk of een leerwerkplek te begeleiden. Doelstelling is om de match tussen werkgevers en werkzoekenden uit het onbenut arbeidspotentieel te intensiveren. Gemeente Nijmegen ontvangt deze Rijksmiddelen (€ 478.314) als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen. De middelen worden dus regionaal ingezet. Na positieve besluitvorming door de Raad om deze middelen toe te voegen aan het programma W&I (zie melding LIAS), willen wij verzoeken om een deel van de middelen over te hevelen naar 2023.

12. Actieplan Cultuur (€ 4.446.468)
In de begroting 2022 van het programma Cultuur was  € 6,5 miljoen geraamd voor de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Hiervan wordt in 2022 voor € 2,1 door middel van de diverse deelregelingen ondersteuning Culturele Sector aan subsidies verstrekt. Het restant van € 4,5 miljoen wordt met een budgetoverheveling beschikbaar gehouden voor ondersteunende maatregelen in 2023 en verdere jaren.
De Corona-crisis - met z’n effecten op de financiële exploitatie in de culturele sector-  is vanaf voorjaar 2022 (na het beëindigen van de lockdown) in een volgende fase beland. Weliswaar konden de culturele instellingen hun deuren weer openen voor het publiek, maar dat betekende nog niet dat de exploitatie meteen op het niveau van vóór de corona-crisis terugkeerde. Niet alleen keerde het publiek (en daarmee de omzet)  (nog) niet en masse terug, de instellingen werden daarnaast geconfronteerd met diverse opstartproblemen zoals de  tekorten aan personeel en zzp’ers die tijdens de crisis hun toevlucht in andere sectoren hadden gezocht.
Nu de Rijksoverheid vanaf voorjaar 2022 geen financiële ondersteuning meer biedt aan i.c. het culturele veld (voor de negatieve effecten van de corona-crisis), willen wij lokaal de gemeentelijke budgetten voor 2023 en verdere jaren ‘vasthouden’ ter ondersteuning van de sector.

13. Inburgering (€ 975.000)
In 2022 is de nieuwe Inburgeringswet formeel ingegaan waarmee vanaf die datum verantwoordelijkheid voor de regie op het totale inburgeringstraject inclusief het aanbod van de inburgeringsvoorzieningen bij de gemeente ligt.  Er bestaat nog veel onzekerheid of volledige uitvoering van deze nieuwe Inburgeringswet binnen de door het Rijk beschikbare gestelde middelen kan plaats vinden. Dit heeft te maken met een forse stijging van het aantal inburgeraars de komende jaren, (financiële) onzekerheden ivm de wettelijk verplichte onderwijsroute en we hebben te maken met vele kinderziektes waardoor we regelmatig onze aanpak/aanbod moeten aanpassen. Daarnaast geven we gehoor aan zowel de landelijke als de lokale politieke oproep, om de inburgeraars onder de oude wet Inburgering (‘de ondertussen groep’), zo veel als mogelijk te bedienen in de geest van de nieuwe wet. Er is immers geen overgangsregeling. De landelijke financiering loopt echter flink af terwijl dit een kwetsbare groep is, die zelf verantwoordelijk is voor hun inburgering.
Er blijft binnen de budgetten voor Statushouders en Wet Inburgering in totaal in 2022 € 975.000 over. Voorstel is om dit bedrag over te hevelen naar de jaren 2023, 2024 en 2025 met resp. € 300.000, € 300.000 en € 375.000 om bovengenoemde knelpunten op te lossen.

14. Pilot aardgas vrijmaken Dukenburg (€ 800.000)
Bij de start van de pilot Aardgasvrij maken Dukenburg is in een raadsvoorstel  bepaald  dat 30% van een deel van de rijksgelden BZK pilot Dukenburg (= € 1,4 miljoen euro over de hele looptijd van het project) ter dekking van de gemeentelijke plan- en organisatiekosten voor het project Dukenburg ingezet mag worden. Om hieraan te kunnen voldoen, moet € 0,8 miljoen worden gecorrigeerd. We stellen voor om de gelden toe te voegen aan het programma. Vervolgens is het van belang dat de gelden worden overgeheveld naar 2023 omdat de pilot vertraging heeft opgelopen en pas in 2023 wordt uitgevoerd. Het overhevelen van het budget is onder voorbehoud van toekenning van de middelen bij deze Voortgangsmonitor.

15. POK middelen, onderdeel Decentralisatie uitkering Vrouwenopvang (€ 542.770)
In de meicirculaire zijn naar aanleiding van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag middelen toegevoegd aan de decentralisatie uitkering vrouwenopvang, de POK middelen. In onze regionale aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling is een aantal speerpunten benoemd. Voor de uitwerking hiervan zijn we dit jaar gestart met de voorbereiding van de toekomsttuinen en het regionaal expertisepunt scheiden, ook passend bij het doel van de POK middelen. De voorbereiding van deze projecten is later gestart, mede door tekort aan capaciteit.  De daadwerkelijke start van deze projecten zal in 2023 zijn. De POK middelen van 2022 zijn nodig om de kosten voor deze projecten in 2023 (deels) te dekken. Daarom stellen we voor om de POK middelen van 2022 over te hevelen naar 2023.
Het is mogelijk dat er een subsidie voor de toekomsttuinen beschikbaar komt. Dan zouden we deze middelen willen doorschuiven naar 2024. In dit jaar willen we verder gaan met beide projecten, maar hebben we, evenals in 2023 zonder subsidie, niet voldoende dekking.

16. Groencompensatie Landgoed Grootstal/NEBO (€ 155.000)
Het college is op 26 januari 2021 (besluitnr. 4.15) akkoord gegaan met de aankoop en doorlevering van een perceel grasland van Staatsbosbeheer, gelegen aan de Sint Jakobsweg, ter bevordering van natuur- en landschapsontwikkeling aan de groene randen van de stad. De aankoopkosten en verkoopbaten kwamen hierbij terecht op het groenbudget Stadsontwikkeling, evenals een financiële bijdrage ad € 185.000 vanuit de NEBO-grondexploitatie (vergoeding door projectontwikkelaar ter compensatie van de waardevermindering van de grond). Deze € 185.000 was daarbij bestemd als dekking voor groencompensatiemaatregelen. Vanwege de lange voorbereidingstijd voor de compensatiemaatregelen lukt het niet de beschikbare middelen in 2022 te besteden. We stellen hiertoe voor € 155.000 over te hevelen naar 2023.

17. Uitvoeringsprogramma “ Op weg naar gezonde luchtkwaliteit” (€ 100.000)
Op 23 september 2022 heeft de raad het uitvoeringsprogramma “Op weg naar een gezonde luchtkwaliteit in 2030” vastgesteld. De oorspronkelijke begroting voor het uitvoeringsprogramma is gestoeld op 6 van de 29 maatregelen die in het programma staan, waaronder zero emissie zones stadslogistiek en schonere voertuigen. Afgelopen en ook komende jaren wordt het budget ook besteed aan maatregelen die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot door schepen, zoals walstroom en stimuleren schonere motoren. Daarnaast wordt voor de komende jaren een stelpost (€ 50.000) voorzien om bij te dragen in onderzoeken voor de andere maatregelen en de inventarisatie van eventuele nieuwe maatregelen. We verwachten in 2023 een tekort en een voordeel in 2022. De subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische laadpalen voor het MKB die een elektrische bestelbus aanschaffen is in de 2e helft van 2022 gestart. Er zijn tot nu toe nog geen aanvragen gedaan. Het vraagt tijd totdat ondernemers overgaan op de aanschaf van een elektrische bestelbus en bijbehorende laadpaal. Daarnaast zijn er levertijden aan verbonden. Tevens zijn we nog zoekende hoe en of we een convenant met bedrijventerreinen willen afsluiten om het wagenpark te verduurzamen. Van beide projecten houden we daarom budget over, wat naar verwachting in 2023 nodig zal zijn. We stellen voor om een bedrag van € 100.000 over te hevelen naar 2023.

18. Energietoeslag (€ 911.500)
In de miljoenennota is opgenomen om in 2023 nogmaals € 1.300 per huishouden uit te keren. Om huishoudens nog beter te kunnen ondersteunen, kunnen gemeenten € 500 hiervan al in 2022 uitkeren. Op basis van de huidige verdeelsleutel is de inschatting dat gemeente Nijmegen € 9.115.000 ontvangt. Hiervan verwachten we 90% in 2022 uit te geven en 10% in 2023. Dit is conform het raadsvoorstel Overheveling middelen energietoeslag. We stellen daarom voor om € 911.500 over te hevelen naar 2023.

19. Aardgasvrij (€ 450.000)
Voor Aardgasvrij Nijmegen zijn in 2022 middelen beschikbaar gesteld voor totaal € 972.000. Deze middelen zullen eind 2022 niet volledig besteed zijn. Onder Aardgasvrij vallen diverse projecten zoals PAW Dukenburg en BES Hengstdal. Daarnaast zijn er de regelingen reductie energieverbruik woningen en energiebesparing. Tevens zijn er verplichtingen richting derden (bewoners, woningbouwcorporaties, rijk en Liander) bij uitvoering van deze projecten en regelingen. Om de komende jaren al deze projecten en regelingen uit te kunnen voeren alsmede aan verplichtingen jegens derden te kunnen blijven voldoen wordt voorgesteld het niet-bestede deel van de middelen ad € 450.000 te reserveren en over te hevelen naar 2023.

20. Wet Open Overheid (€ 263.000)
In de meicirculaire 2021 is door het Rijk via het gemeentefonds budget beschikbaar gesteld voor de kosten die gemeenten maken voor de implementatie van de Wet Open Overheid (WOO). Deze middelen zijn onder meer bestemd voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd in de Woo,  het opleiden van medewerkers, het verbeteren en onderhoud van systemen, het aanpassen van processen en de organisatie. Voor 2022 betreft het in totaal € 263.000. In 2022 is de implementatie binnen de gemeente Nijmegen weliswaar voorbereid, maar zijn de middelen nog niet tot besteding gekomen. De verwachting is dat deze in 2023 wel benodigd zijn. Om deze reden stellen we voor het budget van 2022 over te hevelen naar 2023.

Budget neutrale wijzigingen

Bedragen x € 1.000

Programma

B-L

 2022

 2023

 2024

 2025

 2026

1. Blokhuismiddelen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

568

0

0

0

0

-568

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. Aardgasvrije woningen

Openbare ruimte

B

204

244

0

0

0

-204

-244

0

0

0

0

0

0

0

0

3. Belasting Vastgoedbezit

Financiën

-13

-14

-14

-14

-14

Cultuur en cultureel erfgoed

-9

-9

-9

-9

-9

Economie en toerisme

-2

-2

-2

-2

-2

Onderwijs

-34

-35

-35

-35

-35

Openbare ruimte

-8

-8

-8

-8

-8

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-48

-49

-49

-49

-49

Wonen en stedelijke ontwikkeling

114

117

117

117

117

0

0

0

0

0

4. 4-daagse camping

Sport

B

-86

-93

-93

-93

-93

86

93

93

93

93

0

0

0

0

0

5. Sporthal De Boog

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

24

73

73

73

73

-24

-73

-73

-73

-73

0

0

0

0

0

6. Overheveling vastgoed

Bereikbaarheid

B

5

-165

-165

-165

-165

5

23

23

23

23

Financiën

B

-42

-101

-100

-100

-99

5

22

-34

-32

-32

Cultuur en cultureel erfgoed

10

75

74

74

73

Wonen en stedelijke ontwikkeling

B

30

247

247

247

247

-14

-100

-44

-46

-46

0

0

0

0

0

7. Jeugdcoaches

Veiligheid

-65

0

0

0

0

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

65

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. Huurverlaging Lindenberg

Cultuur en cultureel erfgoed

B

-314

0

0

0

0

339

0

0

0

0

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

-25

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. Watersportcentrum Het Bastion

Sport

B

0

128

128

128

128

0

-128

-128

-128

-128

0

0

0

0

0

10. Buurtsportcoach

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

8

32

24

0

0

Sport

-8

-32

-24

0

0

0

0

0

0

0

11. Gronden en terreinen

Bereikbaarheid

B

193

205

205

205

205

Financiën

B

-197

-215

-215

-215

-215

-19

-16

-16

-16

-16

Cultuur en cultureel erfgoed

B

7

7

7

7

7

Economie en toerisme

B

13

14

14

14

14

Openbare ruimte

B

2

3

3

3

3

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

1

1

1

1

1

Sport

B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12. Vastgoedbezit Bazuinstraat

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

-10

-11

-11

-11

-11

11

8

8

8

8

Sport

B

26

29

29

29

29

-26

-26

-26

-26

-26

0

0

0

0

0

13. Buurtteams

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14. Project Ongekend

Cultuur en cultureel erfgoed

B

100

0

0

0

0

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15. Van natuur- naar kunstgras

Sport

B

34

41

45

45

45

-34

-41

-45

-45

-45

0

0

0

0

0

16. Wijkcentrum De Kampenaar

Cultuur en cultureel erfgoed

B

9

17

17

17

17

-2

-8

-8

-8

-8

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

-9

-17

-17

-17

-17

2

8

8

8

8

0

0

0

0

0

17. Volwasseneneducatie

Onderwijs

B

125

125

125

125

125

-125

-125

-125

-125

-125

0

0

0

0

0

18. Verkoop panden

Financiën

B

38

0

0

0

0

Economie en toerisme

B

0

-9

-9

-9

-9

0

1

1

1

1

Wonen en stedelijke ontwikkeling

B

-326

-215

-215

-215

-215

288

224

224

224

224

0

0

0

0

0

19. RMC

Onderwijs

B

140

140

140

140

140

-140

-140

-140

-140

-140

0

0

0

0

0

20. Vrede van Nijmegen Penning

Economie en toerisme

B

45

0

0

0

0

-45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21. Inzet MOJO-gelden 2022

Economie en toerisme

B

135

0

0

0

0

-135

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. Opvang Oekraïne

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

15.000

0

0

0

0

-15.000

0

0

0

0

Werk en Inkomen

B

400

0

0

0

0

-400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23. Onderwijsachterstandenbeleid

Onderwijs

B

84

84

84

84

84

-84

-84

-84

-84

-84

0

0

0

0

0

24. Ondergrondse ordening

Bereikbaarheid

B

1.412

0

0

0

0

-1.412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25. Rivierenpark en Stadsbrug

Bereikbaarheid

-380

0

0

0

0

Financiën

B

380

0

0

0

0

0

0

0

0

0

26. Regionaal Toezicht Centrale

Bereikbaarheid

B

250

250

250

250

250

-250

-250

-250

-250

-250

0

0

0

0

0

27. Fiscalisering parkeren

Bereikbaarheid

B

250

250

250

250

250

-250

-250

-250

-250

-250

Veiligheid

B

-153

-163

-161

-161

-161

153

163

161

161

161

0

0

0

0

0

28. Opvang asielzoekers Heumensoord

Cultuur en cultureel erfgoed

B

630

0

0

0

0

-630

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29. Kapitaallasten

Bereikbaarheid

8

0

0

0

0

Financiën

B

0

0

0

0

0

-11

-3

-3

-3

-3

Wonen en stedelijke ontwikkeling

3

3

3

3

3

0

0

0

0

0

30. Inzet Versterkingsgelden

Veiligheid

B

139

0

0

0

0

-139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

31. GHS Gelders Talent

Bestuur en organisatie

B

800

600

0

0

0

-800

-600

0

0

0

0

0

0

0

0

32. Maatwerkbanen

Werk en Inkomen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33. DU Bodemsanering (DUB)

Financiën

B

-464

530

0

0

0

-315

0

0

0

0

Openbare ruimte

778

-530

0

0

0

0

0

0

0

0

34. Nieuwe Wet Inburgering

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

-646

0

0

0

0

646

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35. Lokaal Preventieakkoord

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

10

0

0

0

0

-10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36. Toekomsttuinen

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

58

0

0

0

0

-58

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37. DU Vrouwenopvang

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

127

0

0

0

0

-127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38. Huiselijk geweld, kindermishandeling

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

B

75

0

0

0

0

-75

0

0

0

0

0

0

0

0

0

39. Klimaatadaptie

Openbare ruimte

B

106

0

0

0

0

-106

0

0

0

0

0

0

0

0

0

40. Subsidieprojecten Milieu

Openbare ruimte

B

206

-35

240

0

0

-206

35

-240

0

0

0

0

0

0

0

41. Monitoring WADI's

Openbare ruimte

B

-10

10

0

0

0

10

-10

0

0

0

0

0

0

0

0

42. Schone lucht akkoord

Openbare ruimte

B

32

0

0

0

0

-32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

43. Circulair Ambachtscentrum

Openbare ruimte

B

-10

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

44. Regionale milieuverkeerskaart Zuid

Openbare ruimte

B

-40

-40

-40

-40

-40

40

40

40

40

40

0

0

0

0

0

45. Continuïteit cruciale jeugdzorg

Financiën

B

220

0

0

0

0

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

-220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46. Uitbreiding parkeerautomaten

Bereikbaarheid

B

0

69

69

68

68

0

-69

-69

-68

-68

Financiën

B

0

9

9

8

8

0

-9

-9

-8

-8

0

0

0

0

0

47. BTW op Inkopen

Financiën

707

794

740

740

740

Bestuur en organisatie

-707

-794

-740

-740

-740

0

0

0

0

0

48. Ex-gedetineerden

Veiligheid

B

20

0

0

0

0

-20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

49. Uitvoeringskosten

Bereikbaarheid

0

0

0

0

0

Bestuur en organisatie

-334

-217

-217

-217

-217

Cultuur en cultureel erfgoed

0

0

0

0

0

Economie en toerisme

0

0

0

0

0

Openbare ruimte

112

117

117

117

117

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

100

100

100

100

100

Werk en Inkomen

B

0

-485

-485

-485

-485

123

485

485

485

485

Wonen en stedelijke ontwikkeling

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Regionale bijdrage inzet blokhuismiddelen 2022
Het regionaal PFO heeft in 2021 ingestemd met de bijdrage en de uitvoering neer te leggen bij de gemeente Nijmegen. De middelen worden ingezet voor wachtlijstproblematiek in de lichte jeugdzorg, de toegang jeugdhulp en bij de specialistische zorg. Hiermee is er meer inzet en regie op het voorkomen en aanpakken van (langdurige) wachttijden voor regionaal ingekochte specialistische jeugdzorg op basis van goede data, zodat kwetsbare kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben. Daarbij hevelen we een deel van de Nijmeegse bijdrage over van
taakveld maatwerkwerkdienstverlening 18- naar geëscaleerde zorg 18-. Daarnaast hevelen we middelen over van taakveld geëscaleerde zorg 18- naar wijkteams. Via het buurtteam zetten we in op het versterken van kennis en vaardigheden van gezinswerkers op het terrein van veiligheid en complexe echtscheidingen. Met deze wijziging verwerken we de budgetten op de juiste plek in de begroting.

2. Provinciale bijdrage Aardgasvrije woningen
De gemeente Nijmegen heeft  een subsidie aangevraagd ten behoeve van de verduurzaming van 220 aardgasvrije woningen in de wijk Jerusalem. Voor dit project is een provinciale bijdrage verleend.  Voor 2022 en 2023 wijzigen we hiervoor de begroting. De subsidie komt voort uit het collegebesluit ‘vaststelling samenwerkingsovereenkomst met Talis’ (11-5-2021) en ‘subsidieverlening aan Talis en vaststelling DAEB’ (18-5-2021). De verduurzaming in de wijk Jerusalem maakt onderdeel uit van het in het VGP opgenomen project ‘aardgasvrij’.

3. Budget belasting vastgoedbezit
Binnen het taakveld Wonen en bouwen staat een budget voor “belasting vastgoedbezit”. Met deze budget neutrale wijziging verdelen we deze middelen naar de taakvelden waar de bijbehorende vastgoedobjecten zijn ondergebracht.

4. 4-Daagse Camping
De exploitatie van de 4-daagse camping op de Vossendijk is met ingang van 2022 beëindigd. We passen de begroting hierop aan. Dit verloopt budget-neutraal.

5. Sporthal De Boog
Medio 2022 is sporthal de Boog opgeleverd. De exploitatie van het accommodatiedeel moet via de huur worden terug verdiend. We verwerken dit in de begroting voor zowel de lasten als de baten.

6. Overheveling panden en gronden Vastgoed
Voor de ontwikkeling van Nijmegen worden er panden en gronden in beheer van Vastgoed overgedragen aan Stadsontwikkeling. Met deze budget-neutrale begrotingswijziging centraliseren we alle lasten en baten van de exploitatie in de financiële administratie.

7. Inzet jeugdcoaches VO-scholen Nijmegen
Door de inzet van jeugdcoaches op een aantal VO-scholen ondersteunen we jongeren op verschillende leefgebieden zowel op straat als binnen de school. Vorig jaar is beleid gemaakt vanuit het jongerenpakket Welzijn en de komende jaren ontwikkelen we door op dit gebied. Mede door corona is er extra behoefte aan de inzet van jeugdcoaches en kunnen zij, in samenwerking met Bindkracht10, laagdrempelig jongeren ondersteunen. De uitvoering ligt bij afdeling Veiligheid, Juridische Zaken en Bestuursondersteuning.  We hevelen eenmalig het budget over van programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg naar programma Veiligheid.

8. Huurverlaging Lindenberg
Op 19 april 2022 heeft het College het besluit genomen om o.a. een bijdrage te leveren aan het tekort 2021 van de Lindenberg. Deze bijdrage vindt plaats door middel van een huurverlaging van de door de Lindenberg in 2020-2021 gehuurde gemeentelijke panden. Ter uitvoering hiervan zijn creditnota’s aan de Lindenberg verstrekt. De dekking is afkomstig uit binnen het Programma Cultuur aanwezige Corona-middelen. We verwerken dit budget-neutraal in de begroting door enerzijds de Corona-middelen af te ramen én de opbrengstbudgetten van de door VSA in beheer zijnde panden te verlagen

9. Watersportcentrum Het Bastion
Eind 2022 wordt watersportcentrum Het Bastion opgeleverd. Een deel van de investering en de exploitatielasten moeten via de huur worden terug verdiend. Met dit Verzamelvoorstel maken we een start om de lasten en baten in de begroting te verwerken. Aanvullend zal in 2023 een deel van het budget worden omgezet naar kapitaallasten ter dekking van de rendabele investeringen.

10. Buurtsportcoach
Onze gemeente zet buurtsportcoaches in ondersteuning en advisering aan inwoners en sportaanbieders over sport en bewegen. De buurtsportcoaches zijn verdeeld over de stadsdelen van Nijmegen. Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling levert voor 2 jaar een bijdrage in de uitvoeringskosten. We verwerken dit budget-neutraal in de begroting.

11. Gronden en terreinen (doelenboom)
In 2021 zijn een groot aantal panden in beheer bij Vastgoed overgegaan naar andere taakvelden. Dit in het kader van de Doelenboom. In het geval van gronden en terreinen zijn de baten en lasten niet op de juiste plek terechtgekomen. Met deze budget-neutrale wijziging herstellen we dat.

12. Vastgoedbezit Bazuinstraat
Een object aan de Bazuinstraat dient ondergebracht te worden binnen het taakveld sport. Daarnaast zijn er nieuwe huurovereenkomsten afgesloten waarbij het onderhoud bij de Gemeente komt te liggen. De huurder betaald hiervoor een huuropslag. We verwerken dit budget-neutraal in de begroting.

13. Buurtteams
De buurtteams zijn sinds de start gehuisvest in de wijkcentra. De buurtteams Volwassenen en Jeugd & Gezin hebben behoefte aan meer ruimtes om te bellen, meer spreekkamers, meer werkplekken en verbetering van de akoestiek. De huidige lumpsum voorziet niet in deze extra kosten. De gemeente Nijmegen heeft besloten deze kosten voor zijn rekening te nemen. We passen de begroting hierop aan. Het geheel verloopt budget-neutraal.

14. Project Ongekend
De door de gemeente ingehuurde erfgoedaanjagers houden zich onder meer bezig met de coördinatie van Project Ongekend: publieksactiviteiten en netwerkdagen voor de culturele sector die aansluiten bij de thematische verhaallijnen Romeinen, Hanzesteden, Gelderse Gouden Eeuw, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Herinneringstoerisme ,“Mens, natuur en klimaat” in het licht van historie en actualiteit. De kosten worden deels doorberekend aan De Bastei die daarvoor als penvoerder van de culturele instellingen provinciale subsidie heeft ontvangen. We verwerken dit in de begroting.

15. Van Natuurgras naar Kunstgras
Door de omvorming van natuurgras naar kunstgras zijn de lasten voor WOZ, groot onderhouds- en keuringen gestegen. Deze lastenuitzetting kan budget neutraal worden opgevangen door de hogere huuropbrengsten. We passen de begroting hierop aan.

16. Wijkcentrum De Kampenaar
Het budget voor wijkcentrum De Kampenaar hevelen we over van taakveld Samenkracht en burgerparticipatie naar taakveld Cultuurpresentatie. Dit verloopt budget neutraal.

17. Volwasseneneducatie
Op 29 augustus 2022 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een aanvullende subsidie verstrekt voor Educatie 2022. De extra middelen vloeien voort uit de loon- en prijsaanpassing van het Rijk + extra middelen intensivering aanpak laaggeletterdheid. De uitvoering Educatie vindt plaats in regionaal verband; Nijmegen is contactregio. De extra middelen verwerken we met een budget neutrale wijziging in de begroting van het programma Onderwijs met een verhoging van de lasten en baten. Het betreft een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring in de Stadsrekening wordt afgelegd.

18. Verkoop panden
Eind 2021 en in 2022 zijn een aantal panden/objecten verkocht. Met deze budget neutrale begrotingswijziging wordt de verkoopopbrengst geboekt op de verkooptaakstelling én de lasten en baten van de verkochte panden/objecten afgeboekt.

19. RMC
Op 30 augustus 2022 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een aanvullende subsidie verstrekt voor de uitvoering van de RMC-functie. De extra middelen vloeien voort uit de loon- en prijsaanpassing van het Rijk + de correctie op de eerder afgeven beschikking van DUO. Op inhoud betreft het hier de uitvoering van de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten. De extra middelen verwerken we budget neutraal in de begroting van het programma Onderwijs. Het betreft hier een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

20. Vrede van Nijmegen Penning
De Radboud Universiteit en NXP hebben bijgedragen in de kosten van de Vrede van Nijmegen Penning. We verwerken dit in de begroting van Citymarketing met een verhoging van de lasten en baten. Het geheel verloopt budget-neutraal.

21. Inzet MOJO-gelden 2022
In 2022 hebben drie concerten plaatsgevonden in het Goffertpark. In lijn met Event full, de geldende kadernota evenementenbeleid, en op grond van bestuurlijk besluit van het bestuursteam evenementen is het voorstel gedaan de overeengekomen huuropbrengsten eenmalig in te zetten voor stimuleringsprogramma verduurzaming evenementen, ondersteuning fieldlab voor veilige evenementen, onderzoek/effectmeting en het organiseren van twee edities van het Nijmeegse Evenementen Overleg.

22. Opvang Oekraïne
Voor de opvang van ontheemden Oekraïne stelt het Rijk (Ministerie van J&V) middelen beschikbaar op basis van een normbedrag voor het aantal gerealiseerde opvangplekken. Daarnaast stelt het Rijk (Ministerie van J&V) middelen voor leefgelden van ontheemden Oekraïne beschikbaar. We verwachten dat beide middelen voldoende zijn om de kosten te kunnen dekken. We verwerken de voor 2022 toegekende lasten en baten in de begroting Opvang Oekraïners en Leefgeld Oekraïners

23. Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Op 28 september 2021 heeft het Min OCW/DUO de gemeente Nijmegen een specifieke uitkering OAB voor 2022 toegekend. Het betreft een aanpassing van een reeds lopende spuk-uitkering. Deze extra middelen zijn nog niet structureel in de gemeentelijke begroting 2022-2026 opgenomen. Met een budget neutrale wijziging verwerken we deze middelen in de begroting van het programma Onderwijs. Hierbij worden de baten en lasten opgehoogd.
Het betreft hier een specifieke uitkering van Min OCW waarvoor de verantwoording via de SiSa verklaring D8 in de gemeentelijke jaarrekening wordt afgelegd.

24. Ondergrondse ordening
Als er grondwerkzaamheden worden verricht in verband met kabels en leidingen in de grond dan ontvangen wij hiervoor leges. Hier tegenover staan begrote lastenbudgetten waaruit we de herstelwerkzaamheden betalen. Al enige jaren blijkt dat de lasten- en batenramingen te laag zijn opgenomen in de begroting.
We willen nu zowel de lasten als de baten verhogen om beter aan te sluiten bij de werkelijkheid.

25. Rivierenpark en onderhoud Stadsbrug
We verwerken op basis van de feitelijke benodigde middelen een onttrekking aan de reserves voor Rivierenpark en onderhoud Stadsbrug. Het geheel verloopt budget-neutraal.

26. Regionaal Toezicht Centrale (RTC)
Per 1 januari 2022 is de Regionaal Toezicht Centrale (RTC) in bedrijf gegaan als onderdeel van de VMC. De RTC faciliteert de veiligheidscamera’s voor de regio onder Artikel 151C gemeentewet. De bevoegdheid ligt hiervoor bij de burgemeester. De RTC faciliteert niet alleen de gemeente Nijmegen maar tevens een 7-tal regio gemeenten middels dienstverleningsovereenkomsten. Voor de uitvoering is tevens een samenwerkingsovereenkomst met de politie afgesloten aangezien de beelden vallen onder de wet politie gegevens (WPG) en de politie wet.
Voor de bedrijfsvoering/ exploitatie van de RTC is een technische wijziging in de parkeerbegroting nodig voor zowel de lasten als de baten;

27. Fiscalisering parkeren
In 2021 is een pilot gedaan voor sec parkeertoezicht voor het uitschrijven van de naheffingsaanslagen dit heeft tot een positief resultaat geleid in de opbrengsten fiscalisering. Om dit structureel op te vangen is in 2022 een tender voor de dienstverlening opdracht middels een Europese aanbesteding gegund aan een ondernemer.
Voor de bedrijfsvoering/exploitatie parkeertoezicht (fiscalisering) is een technische wijziging in de parkeerbegroting nodig voor zowel de lasten als de baten.

28. Opvang asielzoekers Heumensoord
In 2022 zijn in opdrachten van het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) kosten gemaakt voor de opvang van asielzoekers in het Heumensoord. Deze kosten zijn vervolgens aan het COA gefactureerd.

29. Kapitaallasten
In deze voortgangsmonitor zorgen we ervoor dat conform het BBV de kapitaallasten op het juiste taakveld worden verantwoord. We actualiseren daarmee de begroting.

30. Inzet Versterkingsgelden
Gemeenten ontvangen jaarlijks financiële steun voor hun lokale integrale aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme. De minister van Justitie en Veiligheid stelt, mede namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een bedrag beschikbaar aan gemeenten om hun aanpak van radicalisering, extremisme en terrorisme te versterken. Onze gemeente heeft in 2022  een bijdrage geleverd aan de gemeente Culemborg voor een gezamenlijk  project met betrekking tot Openbare orde en Veiligheid. Daarnaast zijn er uitgaven gedaan voor inzet van een jeugdcoach en de openbare orde en veiligheid. De inzet van deze middelen voldoet aan de verantwoordingseisen van het Rijk. We verwerken de uitgaven en inkomsten budget neutraal in onze begroting.

31. Gastheerschap Gelders Talent
Onze gemeente is de “Regionale Gastheer” voor Trainees Gelders Talent. Het via Payroll ingehuurde personeel facturen we 1-op-1 door aan de regio gemeenten. Er zijn voor de gemeente Nijmegen geen risico’s aan verbonden. Het contract is verlengt tot en met 31 augustus 2023. We actualiseren de begroting door de lasten en baten te verwerken in de begroting.

32. Maatwerkbanen
De begrote middelen voor “Maatwerkbanen” (vh “basisbanen) willen wij “overhevelen” van taakveld begeleide participatie naar taakveld arbeidsparticipatie binnen het programma Werk en Inkomen. Deze wijziging is budgetneutraal.

33. Decentralisatie-uitkering Bodemsanering (DUB)
Op 6 juli 2016 is de Raad akkoord gegaan met de instelling van de bestemmingsreserve ‘Decentralisatie uitkering Bodemsanering’ en de bijhorende meerjarenbegroting 2016 t/m 2020 (raadsbesluit 87/2016; BW-01449). De dekking is afkomstig van rijksmiddelen via het Gemeentefonds (1,1 miljoen per jaar t/m 2020).  In het raadsvoorstel is daarbij aangegeven dat de jaarlijkse uitgaven moeilijk te voorspellen zijn; met name vanwege de dynamiek binnen de gemeentelijke ontwikkelingslocaties. Bij de 2e Voortgangsmonitor actualiseren we de begroting jaarlijks naar de meest recente inzichten in de meerjarenprogrammering (vanaf 2017). Het geheel is budgetneutraal. In 2022 is een andermaal een begrotings-aanpassing nodig voor herprogrammering van het restant van deze middelen in de bestemmingsreserve. Hier bovenop zitten in deze herprogrammering ook de middelen van de Gemeentefondsmiddelen uit de Meicirculaire 2022. Per saldo wordt € 463.625 aan middelen van 2022 via de bestemmingsreserve hergeprogrammeerd naar 2023 en volgende jaren. Het effect op de gezamenlijke programma’s Openbare Ruimte en Financiën is per saldo nul, vanwege de lagere baten (2022) respectievelijk hogere baten (2023 e.v.) via de onttrekking aan de bestemmingsreserve.

34. Nieuwe Wet Inburgering (nWi)
Het rijk heeft een Specifieke Uitkering voor 2022 toegekend voor de Wet Inburgering 2021 (jaartal is oorspronkelijke ingangsdatum van de wet, de wet gaat formeel in per 1-1-2022). Deze middelen worden jaarlijks via een specifieke uitkering beschikbaar gesteld. Dit gebeurt middels het t-1 principe op basis van werkelijkheid.
In 2022 wordt de geraamde realisatie niet gehaald. We actualiseren de begroting.

35. Lokaal Preventieakkoord
Vanuit het DUS-I is er voor 2022 een herziene beschikking/aanvulling op SPUK lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken 2022. Deze middelen worden verleend aan het Radboud UMC in het kader van de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord. Het gaat om bestaand beleid. We verwerken de lasten en baten in de begroting.

36. Toekomsttuinen
Voor de bijdrage aan de Toekomsttuinen die worden gefinancierd vanuit de POK-middelen (onderdeel van Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang) ontvangen we een bijdrage vanuit de POK-middelen van Maasdriel en Zaltbommel. Zij vallen onder een andere regio (Den Bosch) voor de POK-middelen maar in de uitvoering vallen ze onder regio Nijmegen. We verwerken dit in de begroting.

37. Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang (DUVO)
Gemeente Maasdriel en Zaltbommel behoren niet tot de regio Nijmegen voor de  DUVO (Decentralisatie Uitkering Vrouwen Opvang). Ze ontvangen hiervoor het DUVO-deel van Den Bosch. Zij betalen hieruit een bijdragen voor de kosten die gemaakt worden binnen regio Nijmegen. We passen de begroting hierop aan.

38. Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Namens het ministerie van VWS is een Specifieke Uitkering voor 2022 uitgekeerd voor een projectleider aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze middelen zijn in augustus/september uitgekeerd richting de gemeente. Er worden regionale projectleiders ingezet om de problemen op te lossen en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling duurzaam te bestendigen. Regionale projectleiders worden met behulp van deze middelen op landelijk niveau ondersteund om dit mogelijk te maken.

39. Regionale samenwerking Klimaatadaptie
Binnen de Regionale Adaptatie Strategie (RAS) is afgesproken dat Nijmegen penvoerder wordt binnen deze samenwerking tussen Nijmegen, de provincie Gelderland en deelnemende regiogemeenten, voor een drietal projecten:

 • RAS-RUP uitvoering: o.a. de kosten voor een procesregisseur
 • RAS-RUP kennisdeling
 • Project Samen hitte aanpakken in het Rijk van Maas en Waal: gaat om het doorsluizen van een voorschot (80%) aan provinciale middelen, als bijdrage aan de deelnemende regiogemeenten voor hun goedgekeurde projecten in dit samenwerkingsproject.

Genoemde projecten passen binnen de bestaande gemeentelijke klimaatdoelen. Het beheer van deze middelen loopt via een OMBD: tegenover de uitbetalingen staat een even hoge onttrekking aan de OMBD.
Met deze melding vragen wij uw Raad om de begroting 2022 eenmalig aan te passen aan deze extra lasten en baten.

40. Subsidieprojecten Milieu
Budgettair neutrale aanpassing van lasten én baten van bestaande subsidieprojecten, waarvan de realisatie om bepaalde redenen is vertraagd of versneld, en voor nieuwe subsidieprojecten, mits onderdeel van bestaand beleid én met een verplicht bestedingsdoel.  Het gaat om:

SPUK-subsidie Diffuus lood
Het Rijk heeft Nijmegen subsidie verleend voor onderzoek naar de aanwezigheid van lood in kwetsbare gebieden. De stadsbegroting is hierop ingericht bij de Eerste Voortgangsmonitor 2022 (BW-01809, instellen OMBD). Door vertraging in de uitvoering willen we eenmalig herprogrammeren naar de jaren 2023 en 2024.

SSV gevelisolaties
Het Rijk verleent Nijmegen subsidie voor geluidsanering van woningen op B-lijst (SSV-regeling). De stadsbegroting is hierop ingericht bij raadsbesluit 159/2015, dd 17 december 2014 (BW-01382, instellen OMBD. De aanpak verloopt via aparte clusters van een of meer straten; het rijk verleent hierbij per cluster subsidie voor eerst de voorbereidingsfase en vervolgens de saneringsfase. Bij de Tweede Voortgangsmonitor passen we onze meerjarenbegroting jaarlijks aan aan de laatste stand van zaken. Het gaat hierbij om verlaging lasten en baten voorbereidings- en begeleidingskosten en nieuwe subsidie sanering woningen aan de Groesbeekseweg/Weg door Jonkerbos.

41. Monitoring Wadi’s
Het Rijk heeft Nijmegen subsidie verleend voor een meerjarig project m.b.t. monitoren van wadi’s op bodemverontreiniging. De stadsbegroting is hierop ingericht bij de Eerste Voortgangsmonitor 2021 (raadsbesluit 68/2021, dd 23 juni 2021 (BW-01754, instellen OMBD). Bij de Tweede Voortgangsmonitor passen we onze meerjarenbegroting jaarlijks aan aan de laatste stand van zaken.

42. Schone Lucht Akkoord
Op 23 september 2020 heeft de raad het uitvoeringsprogramma “Op weg naar een gezonde luchtkwaliteit in 2030” vastgesteld (raadsbesluit 88-2020). Voor een deel van de maatregelen wordt via de subsidieregeling Specifieke Uitkering Schone Lucht Akkoord (SPUK-SLA) medefinanciering (50%) gevraagd bij het Rijk. We passen de begroting eenmalig aan conform de nieuwe toegekende rijkssubsidies en aan de gewijzigde planning van de reeds ontvangen rijkssubsidies Onderzoek walstroom en Gedragsstrategie Zero Emissie Zones.

43. Circulair Ambachtscentrum
Het Rijk heeft Nijmegen subsidie verleend voor een 2-jarig project m.b.t. het opzetten van een circulair ambachtscentrum. De stadsbegroting is hierop ingericht bij de Eerste Voortgangsmonitor 2021 (raadsbesluit 68/2021, dd 23 juni 2021 (BW-01754, instellen OMBD). De uitvoering was eind 2021 gereed, maar voor de financiële afhandeling met de externe projectpartners zijn in 2022 nog aanvullende kosten gemaakt. We passen onze begroting eenmalig hier op aan.

44. Regionale Verkeersmilieukaart Zuid
Sinds 2013 fungeert Nijmegen als opdrachtgever voor de jaarlijkse actualisatie en modellering van de Regionale Verkeersmilieukaart (RVMK), namens deelnemende regiogemeenten. Als opdrachtgever betaalt Nijmegen de kosten en brengt deze jaarlijks, naar rato, in rekening bij de overige gemeenten. De extra lasten en baten zijn bij de Najaarsnota 2013 toegevoegd aan de begroting, binnen taakveld Milieubeheer: begrotingswijziging BW-01288.
In 2022 is de uitvoering van deze taak overgegaan naar taakveld Verkeer en vervoer. Mogelijk gaat provincie Gelderland in de toekomst ook een rol spelen. Wij stellen daarom voor de bijhorende lasten en baten (ad €40.000) op taakveld Milieubeheer structureel af te ramen naar nul.

45. Continuïteit cruciale jeugdzorg
In de Decembercirculaire zijn middelen beschikbaar gesteld voor het jeugdhulpbudget vanuit de regeling continuïteit cruciale jeugdzorg. Bij de stadsrekening zijn deze middelen toegevoegd aan de reserve decembercirculaire. We stellen voor om deze middelen toe te voegen aan het programma.  In de mei- en septembercirculaire hebben vervolgens correcties  plaatsgevonden op dit budget. Deze correcties brengen we in mindering op dit budget. Het restant voegen we toe aan het programma.

46. Uitbreiding parkeerautomaten
Op 25 november 2020 heeft uw raad de Parkeernota ‘Parkeren in Nijmegen 2020-2030’ vastgesteld. Op 10 mei 2022 heeft het college een besluit genomen tot aanwijzing en uitwerking betaald parkeren.  Om aan deze besluiten uitvoering te geven, plaatsen we nieuwe parkeerautomaten in de stad. Daarvoor is een krediet nodig. De kapitaallasten van dit krediet worden volledig gedekt door de parkeerinkomsten. Met deze wijziging wordt het rendabel krediet uitbreiding parkeerautomaten (K000361) opgeladen. We verbijzonderen dit krediet naar het investeringsnummer uitbreiding parkeerautomaten (I003454). De kapitaallasten en parkeerinkomsten nemen we budget-neutraal in de begroting op.

47. BTW op Inkopen
De  BTW op de  algemene kosten wordt  conform afspraken met de belastingdienst  volgens een mengpercentage verdeeld over compensabele, aftrekbare en niet-aftrekbare/niet-compensabele activiteiten van de gemeente. Het deel niet-aftrekbare/niet-compensabele btw verantwoorden wij nu bij het programma Financiën  op het taakveld 0.8 overige  baten en lasten. Dit is niet het juiste taakveld, de verantwoording hoort thuis bij programma Bestuur en Organisatie, taakveld 0.4 Overhead. Met deze budgettair neutrale wijziging verplaatsen wij het budget naar het juiste programma en taakveld.

48. Ex-gedetineerden
De gemeente Nijmegen ontvangt van het rijk middelen voor de nazorg van ex-gedetineerden. Deze middelen staan opgenomen in een OMBD. De in 2022 gemaakte kosten (besteed conform verantwoordingseisen) onttrekken we aan de OMBD. Dit verwerken we in de begroting.  

49. Uitvoeringskosten
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) schrijft voor dat we de uitvoeringskosten toerekenen aan de juiste taakvelden. Bij het opstellen van de Stadsbegroting gebeurt dat op basis van de verwachte inzet van medewerkers. In de periode daarna krijgen we meer inzicht in de concrete inzet van de medewerkers, wat leidt tot een betere toerekening van kosten aan de verschillende taakvelden.  Daarnaast is er sprake van formatiewijzigingen, invulling van taakstellingen en bijstellingen op de uitvoeringsbudgetten met een uitwerking over meerdere taakvelden. Om te voorkomen dat deze puur administratieve verschillen in de Stadsrekening neerslaan, wijzigen we de verdeling van de begrote uitvoeringskosten tót het moment van vaststelling van de 2e Voortgangsmonitor door uw raad. In het verzamelvoorstel hebben we dit als één totaalregel opgenomen.

Taakmutaties

In het verzamelvoorstel zijn de volgende bestaande taakmutaties (tot en met de septembercirculaire 2022) overgeheveld naar de programma’s.

Bedragen * € 1.000

 2022

 2023

 2024

 2025

 2026

1. Meicirculaire '22

Financiën

Overheveling naar programma's

18.458

Openbare ruimte

Bodembescherming (DU)

-315

Regionale energiestrategie (DU)

-502

Veiligheid

Experiment gesloten coffeeshopketen (DU)

-196

Suppletie-uitkering Bommenregeling

-792

Veilige steden (DU)

-30

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Beschermd Wonen (IU)

-2.352

Brede aanpak dak- en thuisloosheid (DU)

-1.639

Einde lening inburgeringsplicht (DU)

-39

Gezond in de stad (DU)

-58

Inburgering (IU)

-50

Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU)

-65

Continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg

94

Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

30

Prenataal huisbezoek

23

Uitstapprogramma prostituees (DU)

-31

Voogdij/18+ (IU)

-391

Vrouwenopvang (DU)

-548

Werk en Inkomen

Crisisdienstverlening (DU)

-633

Participatie (IU)

-624

Re-integratieklassiek

-204

Energietoeslag

-9.286

Wonen en stedelijke ontwikkeling

Suppletie-uitkering Bommenregeling

-850

2. Septembercirculaire '22

Financiën

Overheveling naar programma's

1.824

6

32

-342

-320

Bestuur en organisatie

BRP en BSN naheffing 2021 en bijdrage 2022

16

Bijdrage centrale financiering GDI

76

81

85

81

Onderwijs

Voorschoolse voorziening peuters (DU)

-2

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

Asiel (inburgering)

-202

-441

-351

0

0

Beschermd Wonen (IU)

0

143

0

0

0

Continuïteitsregeling cruciale jeugdzorg

6

Maatschappelijke begeleiding statushouders (DU)

-379

Maatschappelijke opvang en OGGz (DU)

-31

-31

-31

-31

-31

Prenataal huisbezoek (correctie)

1

Uitstapprogramma prostituees (DU)

0

-90

-90

-90

-90

Uitvoeringskosten SVB PGB Trekkingsrechten

0

334

356

375

358

Vrouwenopvang (DU)

3

3

3

3

2

Werk en Inkomen

Participatie (IU) WSW

-121

Re-integratie klassiek

199

Energietoeslag

-1.314

3. Voorgaande circulaires

Financiën

47

Overheveling naar programma's

Veiligheid

Anti-discriminatievoorziening

-48

Uitvoering en implementatie breed offensief

1

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 16:35:09 met de export van 11/15/2022 15:38:33