Meldingen

Investeringen

Investeringen

We geven per programma een toelichting op de recente ontwikkelingen. Daarnaast stellen we ten aanzien van een investeringskrediet een begrotingsaanpassing voor. Dat betreft de Nieuwbouw De Hulsen. We stellen voor het investeringskrediet op te hogen (begrotingswijziging BW-01840). Voor de hogere kapitaallasten is dekking beschikbaar.

Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg
Zorgwoningen in Zuid (skaeve huse)
Aan de Stadbroekseweg in Dukenburg zijn 8 zorgwoningen (skaeve huse) gerealiseerd. De woningen zijn vanaf april 2022 aan zorgpartijen overgedragen en door de eerste bewoners in gebruik genomen.

Zorgwoningen in Noord (skaeve huse)
Voor de Stationsstraat, nabij nummer 51, worden de juridische stappen gezet om de bouw van 5 zorgwoningen en een begeleidingsunit mogelijk te maken. Begin 2021 is de volgende stap gezet. Er is een Besluit Op Bezwaar genomen. De verwachting is dat de omwonenden hiertegen in beroep zullen gaan. Het juridisch traject moet eerst doorlopen worden. De verwachting is daarom dat de zorgwoningen niet voor 2024 gerealiseerd/geplaatst worden.

Jongerencentrum Nijmegen Noord
Dit krediet is bestemd voor jongeren in Hof van Holland. Deze wijk is momenteel volop in ontwikkeling. Volgend jaar bekijken we waarvoor we de middelen precies willen gaan inzetten.

NUNN Renovatie
Dit betreft een verbouwing van een door de gemeente gehuurd pand voor de opvang van daklozen, de NuNN. In 2021 zijn er gesprekken gestart om het pand aan te kopen om zo een voortgezet gebruik als opvang door de NuNN te waarborgen. De gesprekken hebben niet tot concrete vervolgacties geleid. Recentelijk zijn met de eigenaar gesprekken hervat.

Toegankelijkheid wijkaccommodatie
Het werk is in uitvoering maar door levertijd problemen en door personeelsgebrek bij aannemers zijn de werkzaamheden vertraagd. We verwachten dat de werkzaamheden grotendeels in 2023 zijn afgerond.

Stip, Soc Wijkteam en Hof v Holland
Het pand is inmiddels opgeleverd. Eind 2022 vindt de administratieve afwikkeling plaats.

Programma Onderwijs
Kwaliteitsimpuls VSO en Kristallis
De scholen van Kristallis (voorheen in eigendom van Pluryn) zijn in 2021 overgenomen door Stichting Aloysius.
De verwachting is dat eind 2022 er een intentieovereenkomst met Aloysius wordt afgesloten over het vervolg.

Uitbreiding niet-doorgedecentraliseerde school
De nieuwbouwplannen voor Hidaya, ter vervanging van de hoofdlocatie Heiweg 99 en de Akkerlaan, zijn in 2022 verder vormgegeven door als permanente locatie voor nieuwbouw Hidaya de Marie Curiestraat/Celsiusstraat aan te wijzen. De voorbereiding van de noodzakelijke bestemmingsplanherziening voor deze nieuwbouw is in 2021 opgestart. Besluitvorming over de nieuwbouw, met als randvoorwaarde doordecentralisatie, wordt eind 2022/begin 2023 verwacht.

Aanpassing VZH De Klif
Uitgangspunt bij deze verbouwing was dat er ook een financiële bijdrage zou komen vanuit het schoolbestuur.
Er vindt, op basis van een nieuw op te stellen MeerjarenOnderhoudsprogramma voor de gehele portefeuille van het schoolbestuur, een heroverweging plaats over de te maken investeringen van het schoolbestuur voor de komende jaren. Besluitvorming hierover is cruciaal voor het verbouwen van Voorzieningenhart de Klif. Naar verwachting zal in 2023 hier duidelijkheid over komen.

Programma Bereikbaarheid
Dorpensingel
Na een lang voorbereidingstraject hebben de gemeenteraden van Lingewaard en Nijmegen overeenstemming bereikt over de oplossing voor de verkeerstructuur in de oostflank. Begin 2019 is de SOK (samenwerkingsovereenkomst) Dorpensingel door beide colleges voor akkoord getekend en de planvoorbereiding voor de Dorpensingel gestart. Als gevolg van hogere materiaalkosten is de investeringsraming gestegen. Deze kosten worden door Nijmegen en Lingewaard gedekt via de verdeelsleutel resp. 2/3-1/3. Het verwacht tekort op dit investeringsproject bedraagt € 405.187 (Nijmeegs deel). We verwachten dat we bij het indienen van het investeringsplan voor de Stadsbegroting 2024 een voorstel tot aanpassing van de begroting voor kunnen leggen.

Programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling
Watersportcentrum
Het investeringsproject watersportcentrum heeft langere tijd nodig gehad om tot uitvoering te komen. Met 5 verenigingen is gewerkt aan een haalbaar en betaalbaar planconcept. Ook heeft het project te maken met financiële tegenvallers (meerwerk)en bouwkostenstijging. Met de verenigingen is afgesproken dat de huursom niet wordt aangepast tot het moment van oplevering. De bouwkostenstijging kan daardoor niet (geheel) worden opgevangen met een huurverhoging. Het verwacht tekort op dit investeringsproject bedraagt 1,47 miljoen euro. We onderzoeken wat we van deze kostenstijging terug kunnen halen uit de huur. We verwachten dat we bij het indienen van het investeringsplan voor de Stadsbegroting 2024 een voorstel tot aanpassing van de begroting voor kunnen leggen.

Stationsgebied, Winkelsteeg/Kanaalzone
Vanuit het mobiliteitsfonds BZK/I&W is 33 miljoen euro toegezegd voor Winkelsteeg en 28 miljoen euro voor het Stationsgebied. Bij de actuele herzieningen van deze gebiedsontwikkelingen zullen we bekijken wat dit betekent voor de door uw raad beschikbaar gestelde kredieten.

Nieuwbouw De Hulsen
Het raadskrediet is 2020 verstrekt. Het investeringsproject De Hulsen heeft langere tijd nodig om tot overeenstemming te komen met IrisZorg. Het project moeten we realiseren onder andere, nieuwe eisen uit het Bouwbesluit. Daarnaast heeft het project te kampen met excessieve bouwkostenstijging. Met IrisZorg zijn overeenkomsten gesloten over koop en – maximale - terughuur na nieuwbouw. De bouwkostenstijging kan daarom niet worden opgevangen met een huurverhoging, zoals we eerder dachten. Het verwacht tekort op dit investeringsproject bedraagt in totaal 1,79 miljoen euro. We stellen voor het investeringskrediet bij deze Voortgangsmonitor met dit bedrag op te hogen (begrotingswijziging BW-01840). De extra kapitaallasten komen naar verwachting ten laste van begrotingsjaar 2024 en kunnen we dekken uit de middelen ad 3 miljoen euro die vanuit de reserve Beschermd wonen naar de saldireserve zijn overgeheveld (raadsbesluit bij Stadsrekening 2021). Dat verwerken we bij de oplading van de Stadsbegroting 2024.

Programma Openbare Ruimte
Aanplant bomen
Voor de  uitvoering van de maatregelen uit het Bomenplan Nijmegen is in 2022 een krediet van 1 miljoen euro beschikbaar. Dit krediet is gereserveerd voor de aanplant van extra bomen in de bestaande stad. Bomen kunnen echter niet eerder worden aangeplant dan van eind oktober tot en met half maart; het zogenaamde plantseizoen.  Deze beperkte periode maakt dat we een opdracht verstrekken aan de aannemers die over het jaar heen loopt. We verwachten dat dit jaar € 450.000 gerealiseerd gaat worden; de rest schuift door naar (voorjaar) 2023.

Groot- en vervangingsonderhoud (GRP)
Het krediet voor groot- en vervangingsonderhoud wordt in 2022 voor een beperkt deel besteed. De oorzaken hiervoor zijn divers: vertraging in bouwprojecten, lopende onderzoeken naar de mogelijkheden van bestrijding van wateroverlast en aanbestedingsprocedures die tot vertraging leiden. De budgetten zullen in 2023 tot besteding leiden.

Programma Cultuur en Cultureel Erfgoed
Upgrading Villa Novastraat 2-6
Wij hebben bij de start van het atelierbeleid besloten de ontwikkellocatie Villanovastraat op te waarderen tot
(semi-)permanente atelierlocatie. Inmiddels heeft nader onderzoek uitgewezen dat deze locatie zich niet goed leent voor deze transformatie. Daarom kiezen wij er voor om een andere bestemming te vinden voor dit pand. De oorspronkelijke opdracht, de toevoeging van (semi-)permanente ateliers aan ons atelierbestand, gaan wij elders in de stad realiseren. Op de Krekelstraat is er een tijdelijk atelierpand in gebruik genomen en we realiseren ateliers op de Streekweg.

Museum het Valkhof
Per 1 juni 2021 is Museum het Valkhof eigendom van de gemeente Nijmegen. Het museum is ontworpen door de architect Ben van Berkel en hij is ook de architect die het ontwerp maakt van deze verbouwing. Inmiddels is er een voorlopig ontwerp gemaakt dat op 20 oktober 2022 wordt gepresenteerd aan betrokkenen en inwoners. Vanwege prijsstijgingen en een tegenvaller is er een extra krediet van samen 3,2 miljoen euro nodig. Dit bedrag is opgenomen in de Stadsbegroting 2023-2026. Start van de verbouwing is voorzien medio 2023.

Vervangen trekkenwand Schouwburg
Tijdens het zomerreces van 2022 is de nieuwe theater-technische installatie aangebracht.

Groot onderhoud en verbouwing Schouwburg
Vooruitlopend op het groot onderhouden en verbouwing was er een investeringskrediet gereserveerd van 1 miljoen euro. Met het oog op de grote renovatie zijn deze werkzaamheden opgeschort; dit kan beter met de beoogde renovatie worden meegenomen. In de Stadsbegroting 2023 -2026 is een bedrag opgenomen voor renovatie van de gehele schouwburg.

Bibliotheek Nijmegen Noord
Er wordt gewerkt aan een vlekkenplan. Daarin wordt meegenomen welke behoeftes aan ontmoeting in de wijk ook een plek kan krijgen in dit pand. Realisatie loopt gelijk op met de realisatie van de naastgelegen basisschool in Hof van Holland.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 16:35:09 met de export van 11/15/2022 15:38:33