Meldingen

Meldingen waarvoor een besluit nodig is

Stand begroting na wijzigingen

In onderstaande tabel is het verloop van het saldo van de begroting opgenomen vanaf de Stadsbegroting 2022 tot en met deze 2e Voortgangsmonitor. Zoals gebruikelijk passen we de begroting niet aan op de programmameldingen, zoals die zijn opgenomen in het hoofdstuk Meldingen.

Een groot deel van de begrotingsaanpassingen die in deze 2e Voortgangsmonitor worden voorgesteld is budget neutraal. De voorgestelde wijzigingen leiden tot een positief begrotingssaldo.

bedragen * € 1.000

2022

Beginstand Stadsbegroting 2022

181

Raadsvoorstel Eenmalige energietoeslag mei '22

-3.400

1e Voortgangsmonitor

8.681

Raadsvoorstel Overhevelen middelen energietoeslag nov. '22

-9.115

Stand stadsbegroting voor 2e Voortgangsmonitor

-3.653

 2e Voortgangsmonitor 2022

Ontwikkeling algemene middelen (1)

Gemeentefonds

- budgettair effect mei- en septembercirculaire '22

10.619

- vrijval taakmutaties gemeentefonds

1.939

Specifieke mutaties gemeentefonds (2)

0

Dividenduitkeringen deelnemingen

3.873

Hogere rentekosten treasury

-1.100

Kapitaallasten

3.188

Melding noodzakelijk in de begroting te verwerken (3)

Pilot aardgasvrij maken Dukenburg

-800

Stand begroting 2022 na 2e Voortgangsmonitor

14.066

(1): zie 'Financiële effecten', paragraaf 'Ontwikkeling algemene middelen'
(2): zoals in de vorige paragraaf toegelicht, is dit effect budget neutraal
(3): zie paragraaf Melding die noodzakelijk is om in de begroting te verwerken

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 16:35:09 met de export van 11/15/2022 15:38:33