Meldingen

Meldingen waarvoor een besluit nodig is

Specifieke mutaties gemeentefonds

Onder dit kopje vallen specifieke mutaties in het gemeentefonds waarover nog niet eerder door uw raad een besluit is genomen. Met specifieke mutaties worden zogeheten taakmutaties (veranderingen in de algemene uitkering), decentralisatie-uitkeringen (DU) en integratie-uitkeringen (IU) bedoeld. Bijstellingen op mutaties waarover uw raad eerder een besluit heeft genomen, zijn opgenomen in het verzamelvoorstel.

Het betreft hier een budgettair effect van het gemeentefonds op de algemene middelen en specifieke taakmutaties uit de mei- en septembercirculaire 2022. We stellen voor de specifieke taakmutaties toe te kennen aan het programma. Deze mutaties hebben geen effect op het begrotingssaldo: het betreft een verschuiving tussen het programma 'Financiën' en inhoudelijke programma's.

bedragen * €1.000

programma

baten

lasten

Saldo

Algemene middelen, budgettair effect gemeentefonds

Gemeentefonds

Financiën

        46.039

         -35.420

           10.619

Vrijval DU Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches

Financiën

                 765

                 765

Vrijval Landelijke Vreemdelingen Voorziening

Financiën

                  -45

                  -45

Vrijval DU Invoeringskosten Omgevingswet

Financiën

             1.047

             1.047

Vrijval DU Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

Financiën

                 172

                 172

Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma

Toezicht en handhaving EPBD III

Openbare Ruimte

                  -16

                  -16

DU Dichterbij dan je denkt

Werk en Inkomen

                -478

                -478

DU Leerlingenvervoer Oekraïne

Onderwijs

                  -53

                  -53

DU Verlengde Pleegzorg AMV's

Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg

                -219

                -219

DU Uitvoeringskosten Klimaatakkoord

Openbare ruimte

                -951

                -951

DU Extra capaciteit BOA's

Bereikbaarheid

                  -61

                  -61

DU Online weerbaarheid

Veiligheid

                  -10

                  -10

Centrale post gemeentefondsmiddelen

Financiën

             1.788

             1.788

Algemene middelen: budgettair effect gemeentefonds
Zoals toegelicht bij de financiële effecten onder de ontwikkeling algemene middelen, vallen deze middelen vrij. We stellen voor om deze vrijval administratief te verwerken en de begroting 2022 daarvoor te wijzigen.

Voorgesteld besluit: verrekenen/toevoegen aan programma
Dit betreft middelen uit het gemeentefonds die we voor specifieke beleidsterreinen in wil zetten. Het betreft een overheveling van het programma Financiën naar de andere programma's (budget neutraal).

Toezicht en handhaving voor EPBD III
In de meicirculaire 2022 is er €16.000 toegekend in verband met de tweede herziening van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD).

Dichterbij dan je denkt (DU)
In de septembercirculaire 2022 heeft het Rijk voor het jaar 2022 middelen toegekend om op korte termijn de krappe arbeidsmarkt te benutten en mensen die nu langs de kant staan naar werk of een leerwerkplek te begeleiden.

Dit is nieuw beleid, maar sluit wel aan op het doel waarmee de middelen die in de decembercirculaire 2020 beschikbaar zijn gesteld aan de regio, namelijk voor het opzetten en inrichten van het Regionaal Mobiliteitsteam. De projecten die opgezet of doorontwikkeld worden uit de middelen van Dichterbij dan je denkt sluiten hier ook bij aan. Doelstelling is om de match tussen werkgevers en werkzoekenden uit het onbenut arbeidspotentieel te intensiveren. Gemeente Nijmegen ontvangt deze Rijksmiddelen €478.314 als centrumgemeente voor de arbeidsmarktregio Rijk van Nijmegen. De middelen worden regionaal ingezet. Het Rijk heeft aangegeven dat de middelen door de arbeidsmarktregio’s ook nog in 2023 besteed kunnen worden. Het overgrote deel wordt ingezet in 2023, maar €80.000 wordt voor een van de projecten nog dit jaar ingezet. Wij stellen voor deze Rijksmiddelen over te hevelen naar het programma. Na positieve besluitvorming door uw raad stellen we voor een deel van het budget overhevelen naar 2023.

Leerlingenvervoer Oekraïne (DU)

Aan Nijmegen is in de septembercirculaire 2022 een bedrag van €52.739 toegekend als tegemoetkoming voor de kosten van vervoer van leerlingen uit de Oekraïne naar school voor de periode tussen maart en half juli van 2022.

Verlengde Pleegzorg AMV's (DU)
In de septembercirculaire 2022 is er € 218.750 beschikbaar gesteld voor verlengde pleegzorg alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). Hier worden binnen het programma ook al kosten voor gemaakt. Na positieve besluitvorming door uw raad stellen we voor een deel van het budget overhevelen naar 2023.

Uitvoeringskosten klimaatakkoord (DU)
Vanaf 2023 tot 2030 ontvangen gemeenten meer middelen voor het klimaat- en energiebeleid. Voor 2022 beoogt het Rijk dat het bestaande beleid met kracht kan worden doorgezet. Daartoe stelt het Rijk extra gelden beschikbaar in 2022 voor uitvoeringskosten klimaatakkoord. De decentralisatie-uitkering uitvoeringskosten klimaatakkoord betreft €950.555.

Extra capaciteit BOA's (DU)
In de meicirculaire 2022 is er via een decentralisatie-uitkering een bedrag van €61.000 toegekend voor extra capaciteit BOA's in de openbare Ruimte.  Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar het programma Bereikbaarheid, waar de uitvoeringskosten BOA's worden verantwoord.

Online weerbaarheid (DU)

Aan onze stad is in de meicirculaire 2022 een decentralisatie-uitkering van €10.275 toegekend voor de financiële ondersteuning van online weerbaarheid van onze inwoners.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 16:35:09 met de export van 11/15/2022 15:38:33