Home

Inleiding en voorstel

Inleiding

Voor u ligt de 2e Voortgangsmonitor 2022. In deze bestuursrapportage informeren wij u voor de tweede keer over de uitvoering van de Stadsbegroting 2022 en melden we financiële afwijkingen ten opzichte van de voornemens en de budgetten, zoals die in de Stadsbegroting 2022 zijn opgenomen. Waar we niets melden, ligt de uitvoering van de begroting op koers.

Ook deze 2e Voortgangsmonitor is op hoofdlijnen, waarin we alleen begrotingswijzigingen voorstellen voor zover dat noodzakelijk is. In deze voortgangsmonitor is niet gekeken naar de ontwikkeling van de planexploitaties. Een actualisatie van de planexploitaties wordt meegenomen in de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP), die we voorafgaand aan de Stadsrekening 2022 in procedure brengen.
In de Stadsrekening 2022, die we begin 2023 opstellen, leggen we een uitgebreide verantwoording af over het gehele jaar.

In het voorstel waarmee deze nota begint, is een samenvatting opgenomen en zijn de begrotingswijzigingen opgenomen waarover wij aan uw raad vragen een besluit te nemen.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 16:35:09 met de export van 11/15/2022 15:38:33