Meldingen

Financiële effecten

Ontwikkeling algemene middelen

We verwachten dit jaar een voordeel op de algemene middelen van 31,3 miljoen euro.

Bedragen * € 1.000

1 e Voortgangsmonitor
Verwachting 2022

2 e Voortgangsmonitor
Verwachting 2022

Mutaties gemeentefonds

Gemeentefonds

9.781

9.781

(*)

Gemeentefonds mei- en septembercirculaire '22

10.619

(**)

Vrijval taakmutaties gemeentefonds:

- DU Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches

765

(**)

- Landelijke Vreemdelingen Voorziening

-45

(**)

- DU Invoeringskosten Omgevingswet

1.047

(**)

- DU Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)

172

(**)

Overige algemene middelen

Dividenduitkeringen deelnemingen

3.873

(**)

Hogere rentekosten treasury

-1.100

(**)

Compensatie inkomstenderving corona 2021

3.820

OZB woningen

-1.500

-1.000

OZB niet-woningen

-400

200

Kapitaallasten

3.188

(**)

Totaal

7.881

31.320

(*): deze mutatie is bij de 1e Voortgangsmonitor verwerkt in de begroting
(**): we stellen voor deze mutatie te verwerken in de begroting (zie ook paragraaf 'stand begroting na wijzigingen')

Gemeentefonds
Bij de 1e Voortgangsmonitor hadden wij voor 2022 al te maken met een hogere gemeentefondsuitkering op basis van de septembercirculaire 2021 als gevolg van een hoger accres en het schrappen van de opschalingskorting voor het jaar 2022. Op basis van het budgettaire effect van de meicirculaire 2022 komt daar voor 2022 9,05 miljoen euro bij. Dit effect wordt veroorzaakt door een hoger accres voor 2022 als gevolg van extra rijksuitgaven en ook is de loon- en prijsontwikkeling hoger dan tot nu toe door het rijk werd aangenomen. Daarnaast is het gemeentefonds bijgesteld in verband met actualisatie van de maatstaven op basis van de septembercirculaire 2022. Dat betreft 1,57 miljoen euro voor 2022. Over de effecten van deze circulaires is uw raad via raadsbrieven geïnformeerd.

Vrijval taakmutaties
Er is een aantal taakmutaties in het gemeentefonds toegekend die vrijvallen ten gunste van de algemene middelen:
De DU combinatiefuncties/buurtsportcoaches kan vrijvallen omdat hier formatie tegenover staat waar in de begroting al middelen voor zijn opgenomen.
De Landelijke Vreemdelingen Voorziening betreft een correctie in verband met uitkering via een nieuwe specifieke uitkering. Daarmee maakt deze mutatie geen onderdeel meer uit van het gemeentefonds.
De DU Invoeringskosten Omgevingswet is bestemd voor de transitiekosten die gemeenten hebben gemaakt in aanloop naar de invoering van de Omgevingswet.  Ook in het kader van de implementatie van de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ontvangen we compensatie voor de invoeringskosten. Voor beide regelingen gaat het om een bedrag van 1,2 miljoen euro. Wij hebben deze kosten al vooruitbetaald en daarmee kunnen deze middelen nu vrijvallen.

Dividenduitkeringen deelnemingen
Belangrijkste afwijking op de begroting van het onderdeel deelnemingen betreft de dividenduitkering GR Bijsterhuizen van 4 miljoen euro. Alhoewel dit volgens planning van de grondexploitatie en de voorgenomen liquidatie van de GR is, was dit bedrag nog niet opgenomen in onze stadsbegroting. Het resterende verschil wordt verklaard door een lagere uitkering Marn en verschuivingen over de jaren van de dividend van Dar en BNG.

Hogere rentekosten treasury

Binnen de treasurybegroting is per saldo sprake van een nadeel van 1,1 miljoen euro. Voor de financiering van onze activiteiten maken we gebruik van eigen vermogen en vreemd vermogen. Over dit eigen vermogen rekenen we de gemiddelde rente toe die we over het vreemd vermogen betalen (rekenrente). Voornamelijk door het positieve rekeningresultaat 2021 is de saldireserve hoger dan verwacht en er moet dus ook extra rente worden toegerekend.
Dit betreft ruim € 3 ton. De sterk gestegen rentepercentages in de markt zorgen ervoor dat lenen voor ons duurder wordt. Op langlopende leningen verwachten wij dit jaar per saldo zo'n € 4 ton extra kosten te maken en op kortlopende leningen verschuift de rentevergoeding die we ontvingen naar een rentelast die we moeten betalen, dit scheelt € 2 ton. Ten slotte moet de begroting worden bijgesteld voor € 190.000 lagere baten voor verstrekte leningen.

Compensatie inkomstenderving corona 2021
Wij ontvangen een eenmalige compensatie van het rijk van 3,8 miljoen euro voor gederfde inkomsten in verband met coronamaatregelen in 2021. De compensatie is berekend over belastingen, leges en evenementenleges. Het grootste deel van de compensatie heeft betrekking op gederfde parkeerinkomsten.

OZB woningen
Op de OZB woningen verwachten we een nadeel van 1,0 miljoen euro. Nu we meer zicht hebben op de waardestijging van de woningen en de groei van de stad valt dit nadeel lager uit dan bij de 1e Voortgangsmonitor.

OZB niet-woningen
Ten opzichte van de 1e Voortgangsmonitor verwachten we geen nadeel op de OZB niet-woningen maar een voordeel van 0,2 miljoen euro. Dit heeft enerzijds te maken met een lager nadeel op de waardestijging van niet-woningen en een voordeel op nog op te leggen aanslagen over voorgaande jaren.

Kapitaallasten
Er is een voordelig verschil van 3,2 miljoen euro tussen de benodigde en geraamde kapitaallasten. Dit voordeel ontstaat doordat sommige projecten langer duren dan waar we in de begroting vanuit gingen. Omdat de kapitaallasten pas na gereedkoming van een investering ten laste van de programmabegroting komen, levert dit een incidenteel voordeel op.

Deze pagina is gebouwd op 11/15/2022 16:35:09 met de export van 11/15/2022 15:38:33